Պետական տուրքի վճարման ռեկվիզիտներ


h/h

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը

դրույքաչափը

Գանձապետական հաշվեհամարը

1

Երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության կազմակերպման համար` տարեկան

1000000

900005169132

2

փոստային կապի գործունեության
համար` տարեկան

3000000

900005164513

3

Տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության իրականացման համար` օգտագործվող յուրաքանչյուրհոսքագծի հաշվով, տարեկան

1000000

900005163713

4


Հայաստանի Հանրապետության կողմից արտաքին առևտրի դեպքում սահմանափակումների ենթակա ռադիոէլեկտրոնային և (կամ) քաղաքացիական օգտագործման բարձր հաճախականության սարքերի, այդ թվում՝ ներկառուցված կամ այլ ապրանքների կազմի մեջ մտնող սարքերի ներմուծման լիցենզիա

Ֆիզիկական անձանց՝

1 000

Իրավաբանական անձանց՝

1 000

900005000857900005000840Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներ կազմակերպելու համար նախատեսված պետական տուրքի դրույքաչափեր


Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներ կազմակերպելու համար նախատեսված պետական տուրքը վճարվում է 900005000766 հաշվեհամարին

անհատձեռնարկատերերիևկազմակերպություններիկողմիցմարդատար-տաքսիմեկիցչորսավտոմոբիլներովուղևորափոխադրումներիկազմակերպմանհամար`տարեկան

100 000

անհատձեռնարկատերերիևկազմակերպություններիկողմիցմարդատար-տաքսիչորսիցավելիավտոմոբիլներովուղևորափոխադրումներիկազմակերպմանհամար`տարեկան

200000

Ֆիզիկականանձանցկողմիցմարդատար-տաքսիմեկավտոմոբիլովուղևորափոխադրումների կազմակերպմանհամար

Երևանքաղաքում

ամսական

12000

եռամսյակային

34000

տարեկան

120000

Այլքաղաքներում

ամսական

8000

եռամսյակային

23000

տարեկան

80000Այլվայրերում

ամսական

5000

եռամսյակային

13500

տարեկան

45000

Սահմանամերձգյուղերում

ամսական

4000

եռամսյակային

9000

տարեկան

30000
Ընդ որում, պետական տուրքը գանձվում է ըստ հայտատու ֆիզիկական անձի հաշվառման վայրի: Սույն տուրքի մասով եռամսյակ նշանակում է իրար հաջորդող յուրաքանչյուր երեք ամիս:

Ֆիզիկական անձանց կողմից մարդատար-տաքսի մեկ ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման համար պետական տուրքը վճարվում է 900005000311 հաշվեհամարին: