Քարտուղարություն

Քարտուղարությունն իր առջև դրված խնդիրների և նպատակների իրականացման համար իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

- կազմակերպում և վարում է նախարարության գործավարությունը (փոստի գրանցում, հաշվառում և առաքում),
- հաշվառում է նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի հրամանները,
- իրականացնում է փաստաթղթերի տպագրում և բազմացման,
- արխիվացնում է նախարարության մշտական և ժամանակավոր պահպանման ենթակա փաստաթղթերը,
- հսկողություն է իրականացնում հանձնարարականների կատարման ժամկետներն ապահովելու,
- իրականացնում է նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների տեխնիկական ապահովման ու սպասարկման աշխատանքները:

Քարտուղարության պետն է  Լիլիթ Մանուկյանը:
Հեռախոս՝ +374(10) 59-00-22, էլ. փոստ.՝ secretary@mtcit.am,