Փոստի վարչություն

Վարչությունն իր առջև դրված խնդիրների և նպատակների իրականացման համար իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

- մասնակցում է փոստի բնագավառի գործունեության պետական կառավարման, կարգավորման, պետական քաղաքականության մշակման գործընթացին,
- միջազգային համագործակցություն իրականացնելիս հանդես է գալիս որպես ՀՀ փոստային ադմինիստրացիա,
- մշակում է նորմատիվ իրավական և նորմատիվ տեխնիկական ակտեր, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոստի բնագավառի գերատեսչական նորմատիվ ակտեր,
- մասնակցում է փոստի ոլորտի զարգացման քաղաքականության ծրագրի մշակմանը և դրա իրականացման մոնիթորինգի գործընթացին, միջազգային պայմանագրերի նախագծերի նախապատրաստման, կնքման, ինչպես նաև ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների կատարման աշխատանքներին և ՀՀ միջազգային համաձայնագրերով սահմանված հանձնառությունների և միջազգային համագործակցության այլ ձևերի իրականացման գործընթացին,
- արտակարգ իրավիճակներում, ռազմական դրության դեպքում  մասնակցում է փոստային կապի ցանցերի գործունեությունը համակարգող միջոցառումների մշակմանը,
- առաջարկություններ է ներկայացնում փոստային վճարման պետական նշանների նմուշների, անվանագների, տպաքանակի, գործողության ժամկետների սահմանման և դրանց հրատարակման ու տարածման կազմակերպման, փոստային օբյեկտների դասիչների սահմանման վերաբերյալ,
- մասնակցում է օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով փոստի բնագավառին վերաբերող համապատասխան վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) ներդրմանը և դրանց միջոցով հավաքագրված տվյալների հիման վրա վարչական վիճակագրական ռեգիստրի վարման գործընթացին և այլն:

Հեռախոս՝ +374(10) 590018: