Ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչություն

Վարչությունն իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

- մշակում է ընդհանուր  օգտագործման  ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի զարգացման, շինարարության, նորոգման (հիմնանորոգում, շահագործում ընթացիկ նորոգում, պահպանություն) ծրագրեր,
- ներկայացնում է առաջարկություններ ՀՀ ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտում և պաշտպանական գոտում սպասարկման օբյեկտների և հաղորդակցուղիների տեղադրման տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ,
- դասակարգում է ընդհանուր  օգտագործման  ավտոմոբիլային ճանապարհները և հաշվառում դրանց անվանացանկը,
- մասնակցում է նորմատիվ իրավական և նորմատիվ տեխնիկական ակտեր մշակելու գործընթացին,
- ուսումնասիրում և առաջարկություններ է ներկայացնում պետական կառավարման մարմինների և նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից իրավական ակտերի, զարգացման ծրագրերի, հայեցակարգերի, նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ,
- ներդնում է համապատասխան վարչական վիճակագրական հաշվետվություններ (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) և վարում դրանց միջոցով հավաքագրական տվյալների հիման վրա վարչական վիճակագրական ռեգիստր,
- ուսումնասիրում և եզրակացություններ է տալիս նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր պատվիրելու համար ներկայացվող տեխնիկական առաջադրանքների վերաբերյալ,
- նպատակային ներդրումներն արդյունավետ իրականացնելու համար ուսումնասիրում է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր մշակելու աշխատանքները,
- մասնակցում է նախարարության մշտական և ժամանակավոր հանձնաժողովների աշխատանքներին,
- նախարարության ղեկավարության և այլ վերադաս ու շահագրգիռ կազմակերպություններին ներկայացնելու նպատակով իր իրավասության սահմաններում կազմում է տեղեկանքներ և հաշվետվություններ:


Վարչության պետն է Դավիթ Քարտաշյանը:
Հեռ.` +374(10) 59-00-44,
Էլ. փոստ`chanshin@mtcit.am, david.qartashyan@mtcit.am